ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο με τίτλο «Προμήθεια α) Ολοκληρωμένου συστήματος κεραιών συλλογής δορυφορικών δεδομένων και β) ολοκληρωμένου συστήματος κάμερας Baker-Nunn» στο πλαίσιο του υποέργου 7 «Συστήματα Κεραιών Συλλογής Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης της Γης και Αναβάθμιση Κάμερας Baker-Nunn»

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), στο πλαίσιο του Υποέργου 7 «Συστήματα Κεραιών Συλλογής Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης της Γης και Αναβάθμιση Κάμερας BakerNunn» της Πράξης με τίτλο «SUB7. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEUπροκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο με τίτλο «Προμήθεια α) Ολοκληρωμένου συστήματος κεραιών συλλογής δορυφορικών δεδομένων και β) ολοκληρωμένου συστήματος κάμερας BakerNunn».

Βρείτε τη διακήρυξη εδώ.
Βρείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.
Βρείτε την προκήρυξη εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο