ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Α.Α.), στο πλαίσιο του Υποέργου 8 «Προμήθεια Εξειδικευμένου Επιστημονικού Εξοπλισμού Τηλεπισκόπησης για το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων PANGEA» της Πράξης με τίτλο «SUB7. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών», η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, προκηρύσσει Ηλεκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, για την επιλογή αναδόχου/ων για το έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξειδικευμένου Επιστημονικού Εξοπλισμού Τηλεπισκόπησης για το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων PANGEA».

Βρείτε τα σχετικά αρχεία πιο κάτω:

Διακήρυξη
Προκήρυξη
Περίληψη Διακήρυξης

 

03/06/2024
Δημοσιεύτηκε έγγραφο διευκρινίσεων με θέμα ‘ Παροχή διευκρινίσεων επί των προδιαγραφών των τμημάτων 6,7,8 της με αρ. πρωτ. 10237/09-05-2024 Διακήρυξης με τίτλο «Προμήθεια Εξειδικευμένου Επιστημονικού Εξοπλισμού Τηλεπισκόπησης για το Παρατηρητήριο Γεωεπιστημών και Κλιματικής Αλλαγής Αντικυθήρων (PANGEA)’

Μετάβαση στο περιεχόμενο