ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡIΘΜΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :1313/19.04.2021

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡIΘΜΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:1313/19.04.2021 ΓΙΑ: “Ανάπτυξη Εφαρμογής Κινητών Συσκευών κινητών συσκευών (MobileApp) για τα Δίκτυα Οργάνων και τα Real -TimeData του ΓΙΕΝ/Ε.Α.Α», στο πλαίσιο της πράξης HELPOS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΛΙΘΟΣΦΑΡΑΣ ((MIS:5002697), στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ. εναρίθμου έργου 2017ΣΕ14510044).”

Διαβάστε την απόφαση εδώ.
Διαβάστε το πρακτικό εδώ.