Μήλας Νικόλαος
ΠΕ ΕΙΔΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490080