Χαμπίπης Ιωάννης
ΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
Τηλέφωνο: 2103490108