ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πλήρωση Θέσης Έκτακτου Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (Κωδικός Θέσης: 06_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΕ/ΤΕ)) στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΑΑ» και κωδικό έργου 509316, της πράξης SUB7. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ5174115, στο πλαίσιο της Δράσης “Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ” ID 16624 Project title: Creation – Expansion – Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και συμβάλλει στους γενικούς στόχους που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Θέμα: Πλήρωση Θέσης Έκτακτου Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ (Κωδικός Θέσης: 06_ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΠΕ/ΤΕ)) στο πλαίσιο του υποέργου με τίτλο «ΑΥΤΕΠΙΣΤΑΣΙΑ ΕΑΑ» και κωδικό έργου 509316, της πράξης SUB7. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ5174115, στο πλαίσιο της Δράσης “Δημιουργία – Επέκταση- Αναβάθμιση των Υποδομών των Ερευνητικών Κέντρων εποπτείας ΓΓΕΚ” ID 16624 Project title: Creation – Expansion – Upgrading of the Infrastructures of research centers supervised by the General Secretariat for Research and Innovation (GSRI) που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης –NextGenerationEU και συμβάλλει στους γενικούς στόχους που έχει θέσει το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».
Ημ/νια: 07/06/2024 19:42:20
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: Ε4ΗΟΟΡΕΙ-Φ1Ξ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ

Μετάβαση στο περιεχόμενο