Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021