Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021