Στοιχεία Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού – ΑΠΡΙΛΙΟΥ