ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΡΘΜΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1313/19.04.2021

Αθήνα, 2 Ιουνίου 2021
Αριθμ. πρωτ:. 321

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ και ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΑΡΘΜΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 1313/19.04.2021 ΓΙΑ: “Ανάπτυξη Εφαρμογής Κινητών
Συσκευών κινητών συσκευών (MobileApp) για τα Δίκτυα Οργάνων και τα Real -TimeData του
ΓΙΕΝ/Ε.Α.Α», στο πλαίσιο της πράξης HELPOS ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΛΙΘΟΣΦΑΡΑΣ ((MIS:5002697), στο πλαίσιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ &
ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση
(Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους μέσω του ΠΔΕ (αριθ.
εναρίθμου έργου 2017ΣΕ14510044).”

Δείτε το πλήρες κείμενο το πρακτικού εδώ.