ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου «URBAN RELEAF – Citizen-powered data ecosystems for inclusive and green urban transitions» (CPV: 38344000-8 – Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής για την προμήθεια  εξοπλισμού στο πλαίσιο του Έργου «URBAN RELEAF – Citizen-powered data ecosystems for inclusive and green urban transitions»

«Προμήθεια συστημάτων αισθητήρων και φορητών οργάνων μέτρησης για την παρακολούθηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε αστική κλίμακα» (CPV: 38344000-8 – Συσκευές παρακολούθησης της ρύπανσης)

Βρείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο