ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέμα : Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ής Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση μίσθωσης έργου (Κωδικός Θέσης: Data-Analyst_1) στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο «PREFERRED – PREVENTING FIRE EVENTS BY REDISCOVERING AND EXTENDING DEEP LEARNING METHODS (ΑΤΤΡ4-0340489)» (Κωδικός MIS: 5185018) στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία» Κωδικός Έργου: 3221

Θέμα: Θέμα : Πλήρωση μίας (1) Θέσης Εξωτερικού/ής Συνεργάτη/ιδας με σύμβαση
μίσθωσης έργου
(Κωδικός Θέσης: Data-Analyst_1)
στο Πλαίσιο του Έργου με Τίτλο
«PREFERRED – PREVENTING FIRE EVENTS BY REDISCOVERING AND EXTENDING DEEP
LEARNING METHODS (ΑΤΤΡ4-0340489)» (Κωδικός MIS: 5185018)
στο πλαίσιο του
Άξονα Προτεραιότητας «Ενίσχυση των Μηχανισμών και των Επενδύσεων των ΜΜΕ της
Περιφέρειας Αττικής στην Έρευνα και την Καινοτομία»
Κωδικός Έργου: 3221
Ημ/νια: 26/09/2022 10:30:06
Φορέας: ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: 6ΗΛΥΟΡΕΙ-ΓΦΡ

Για προβολή της αναρτημένης πράξης πατήστε εδώ