headerfull2

 • Ηλιακό Σύστημα για δυνατούς λύτες ΚΕ Πεντέλης

  "Ηλιακό Σύστημα ... για δυνατούς λύτες"
  Νέο πρόγραμμα από τον Ιανουάριο 2018 του ΚΕ Πεντέλης για ηλικίες 8-11 ετών.

 • Παιχνίδια Αστρονομίας:Νέο Πρόγραμμα στο ΚΕ ΠΕντέλης για μαθητές

  Παιχνίδια Αστρονομίας-Πρόγραμμα στο ΚΕ Πεντέλης για μαθητές Α',Β' Δημοτικού και νήπια
  Νέες ημερομηνίες για το α' τρίμηνο 2018.

 • Εργαστήριο STEM για παιδιά

  "Διαστημικές Αποστολές από τη Γη στο Διάστημα": Εργαστήριο STEM για παιδιά από 1η Νοεμβρίου!

 • Εκπαιδευτικά Προγράμματα για παιδιά

  To εκπαιδευτικό πρόγραμμα για παιδιά στο ΚΕ Θησείου ξεκίνησε τον Οκτώβριο 2017

 • ttod_photo01

  Κτίριο Διοίκησης ΕΑΑ

 • CHARTE DES GEBIRGE DES MONDES

  Julius Schmidt, CHARTE DES GEBIRGE DES MONDES, 1878, Βιβλιοθήκη ΕΑΑ

 • Τηλεσκόπιο Δωρίδη

  Τηλεσκόπιο Δωρίδη

 • WMO certificate

  Πιστοποιητικό αναγνώρισης του ιστορικού κλιματικού σταθμού του ΕΑΑ από τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO)

 • Meteo historic archive

  Tο ιστορικό αρχείο του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ περιλαμβάνει αδιάκοπες καταγραφές  κλιματικών παρατηρήσεων που χρονολογούνται απο τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα. Το αρχείο αυτό αποτελεί μια απο τις αρχαιότερες πηγές κλιματικής πληροφορίας της Α. Μεσογείου.

 • Meteo time-series graph

  Η εξέλιξη της μέσης ετήσιας θερμοκρασίας στην Αθήνα απο τα μέσα του 19ου αιώνα έως σήμερα, σύμφωνα με τις καταγραφές του ιστορικού σταθμού του ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ (Λόφος Νυμφών, Θησείο).

 • simonvouet

  Simon Vouet (1590 - 1649), Οι Μούσες Ουρανία και Καλλιόπη (1634)

  National Gallery of Art, USA

 • Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος

  Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, Αστεροσκοπείο Χελμού

 • Τηλεσκόπιο Newall Ματσόπουλος

  Τηλεσκόπιο Newall, Αστεροσκοπείο Πεντέλης

 • Eskimo Nebula NGC2392

  Eskimo Nebula (NGC2392), Τηλεσκόπιο Αρίσταρχος, Παρατηρητής: Δρ. Ιωάννης Αλικάκος (ΕΑΑ)

  Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας: Θεοφάνης Ματσόπουλος.

 • Helmos National Geographic

  Αστεροσκοπείο Χελμού, Φωτογραφία: Harry Katzjaeger
  Πηγή: "Top Shots," National Geographic, June 2012

 • Μουσείο Γεωαστροφυσικής

  Μουσείο Γεωαστροφυσικής, Θησείο

 • Τηλεπισκόπηση-Γή

  Τηλεπισκόπηση & Παρατήρηση της Γης

 • Greece from ISS

  Η Ελλάδα από το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό

  Φωτογραφία: Paolo Nespoli, αστροναύτης ESA

 • 3D Sun

  Εικόνα 3D του ήλιου από την αποστολή Solar Dynamics Observatory (SDO) της NASA.

  Πηγή: NASA's Solar Dynamics Observatory

 • Εκπαίδευση στο ΕΑΑ

  Θερινό Σχολείο Αστροφυσικής

 • Helicorder

  Καταγραφικό αναλογικού τύπου του σεισμογραφικού δικτύου (Δεκαετία 1980)

 • Geothermal Greek

  Ρωγμογενής ανάβλυση υπέρθερμου μεταλλικού ιαματικού νερού στην περιοχή Πολιχνίτου Λέσβου. Οι λευκές αποχρώσεις αποτελούν ανθρακικές αποθέσεις αλάτων ενώ οι καφέ και ερυθρές, οφείλονται στις επιδράσεις οξειδίων του Σιδήρου.

 • Παλιρροιογραφος

  Παλλιροιογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου στη Βλυχάδα Σαντορίνης

 • Πειραμα Ulusses

  Ανακτηθέντες θαλάσσιοι σεισμογράφοι που ποντίστηκαν στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος ULYSSES

 • Βραδιά του Ερευνητή 2016

  Ομιλία στη Βραδιά Ερευνητή 2016

 • Βραδιά του Ερευνητή 2015

  Βραδιά του Ερευνητή 2015: Κοινό στο κτίριο Σίνα 

 • Βραδιά Ερευνητή 2014

  Λόφος Πνύκας: Κοινό στα τηλεσκόπια του ΕΑΑ

  Βραδιά του Ερευνητή 2014

Προκήρυξη για την πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο « ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ

Ανάρτηση: 23/01/2018
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Πράξης «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ –ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ » με κωδικό ΟΠΣ « MIS 5002515 », η οποία έχει ενταχθεί στη Δράση «Στρατηγική Ανάπτυξης Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επιχειρηματικότητα Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) που χρηματοδοτείται από την ΣΑΕ1451 με κωδικό πράξης ΣΑ (ενάριθμο) 2017ΣΕ14510019 και συγχρηματοδοτείται από  το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) / Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθούν συμβάσεις μίσθωσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους γι α την ανάληψη των σχετικών έργων, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Πρακτικά αξιολόγησης για 5 θέσεις εξωτερικών συνεργατών-ΘΕΣΠΙΑ 2

Ανάρτηση: 16/01/2018
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα πρακτικά της διαδικασίας αξιολόγησης για πέντε θέσεις εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλος ΘΕΣΠΙΑ 2. Διαβάστε πιο κάτω τα πλήρη κείμενα των πρακτικών.

1. Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Φυσικός 1
2. Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Θετικών Επιστημών 4
3. Μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση στη χρήση προηγμένων μετεωρ/ικών μοντέλων 5
4. Μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση στη χρήση προηγμένων μοντέλων πρόγνωσης αέριας ρύπανσης 6
5. Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Θετικών Επιστημών 8

Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης 'ΘΕΣΠΙΑ 2'

Ανάρτηση: 02/01/2018
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκήρυξη για την πλήρωση μίας (1) θέσης έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «”ΘΕΣΠΙΑ 2” - ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠερΙβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων» (MIS 5002517) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έξι εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης 'ΘΕΣΠΙΑ ΙΙ'

Ανάρτηση: 22/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή έξι εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης «ΘΕΣΠΙΑ 2 – ΘΕμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης Περιβαλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων».

1.Αρ. πρωτ. 653 - Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης  - Μεταπτυχιακός Ερευνητής Φυσικός 2
2.Αρ. πρωτ. 654 - Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης - Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Χημικός 3
3.Αρ. πρωτ. 656 - Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης - Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος μηχανικός με Μεταπτυχιακό 10
4.Αρ. πρωτ. 657 - Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης - Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος μηχανικός 11
5.Αρ. πρωτ. 658 - Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης - Πτυχιούχο Ηλεκτρολογο ή Χημικό ή Μηχανικο 13
6. Αρ. πρωτ. 659 - Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης - Μεταδιδάκτορα Ερευνητή Μηχανικό 12

Πρακτικά Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή δέκα εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης 'ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ'

Ανάρτηση: 22/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών τα πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή 10 εξωτερικών συνεργατών στο πλαίσιο της Πράξης 'ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ– Προηγμένες Διαστημικές Εφαρμογές για την Εξερεύνηση του Σύμπαντος του Διαστήματος και της Γης'. 

1. Θέση 1 - Πρακτικό
2. Θέση 2 - Πρακτικό
3. Θέση 3 - Πρακτικό
4. Θέση 4 - Πρακτικό
5. Θέση 5 - Πρακτικό
6. Θέση 6 - Πρακτικό
7. Θέση 7 - Πρακτικό
8. Θέση 8 - Πρακτικό
9. Θέση 9 - Πρακτικό
10. Θέση 10 - Πρακτικό

Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την πλήρωση μίας θέσης έκτακτου προσωπικού -μεταδιδάκτορα

Ανάρτηση: 08/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ η πρόσκληση εκδήλωσηε ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας θέσης έκτακτου προσωπικού-μεταδιδάκτορα με εξειδίκευση στη χρήση προηγμένων μοντέλων πρόγνωσης αέριας ρύπανσης  στο πλαίσιο της Πράξης ”ΘΕΣΠΙΑ 2” ” – Θεμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης ΠερΙβΑλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων»

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Αποτελέσματα αξιολόγησης για την πλήρωση 15 θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης 'ΓΕΩΡΙΣΚ'

Ανάρτηση: 06/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος-Μια θέση φυσικού ΠΕ με αντικείμενο την «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων των Κέντρων Επισκεπτών του ΕΑΑ»

Ανάρτηση: 06/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ  ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ), στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού προγράμματος «Κέντρο Επισκεπτών Θησείου» (με κωδικό: 50501) προκηρύσσει την πρόσληψη ενός (1) επιστημονικού συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με απόφαση του ΔΣ του ΕΑΑ στη συνεδρίαση 1130/26.10. 2017, ως εξής:

Περιγραφή θέσης:

-Μια (1) θέση φυσικού ΠΕ με αντικείμενο την «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών και διοικητικών δραστηριοτήτων των Κέντρων Επισκεπτών του ΕΑΑ».

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2017.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Ανάρτηση απόφασης στα πλαίσια της προκήρυξης για την ανάθεση έργου σε Νομικό Σύμβουλο με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Έρευνας και το Διοικητικό Δίκαιο

Ανάρτηση: 01/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ η απόφαση στα πλαίσια της προκήρυξης για την ανάθεση έργου σε Νομικό  Σύμβουλο με εξειδίκευση στο Δίκαιο της Έρευνας και το Διοικητικό Δίκαιο , για τις ανάγκες υποστήριξης  του ΕΑΑ, με αντικείμενο την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων καθώς και την υποστήριξη  θεμάτων που αφορούν τη λειτουργία των Ερευνητικών Προγραμμάτων.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο από εδώ.

Ανάρτηση απόφασης στα πλαίσια της προκήρυξης για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση έργου για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου

Ανάρτηση: 01/12/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ η απόφαση στα πλαίσια της προκήρυξης για την πρόσληψη ενός ατόμου με σύμβαση έργου για την ενίσχυση της γραμματειακής υποστήριξης του Γραφείου Προέδρου καθώς και την εποπτεία και υποστήριξη της διαχείρισης μεγάλων προγραμμάτων από το Γρ. Προέδρου.

Κατεβάστε το πλήρες κείμενο από εδώ

Πλήρωση δέκα θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ»

Ανάρτηση: 24/11/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκήρυξη για την πλήρωση δέκα (10) θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΠΡΟΤΕΑΣ ΙΙ – ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ, ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ».

Δείτε εδώ το πλήρες κείμενο της προκήρυξης.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο (.docx ) της αίτησης.

Προσκηρύξεις για την πλήρωση δέκα θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης 'ΘΕΣΠΙΑ 2'

Ανάρτηση: 23/11/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών οι προκηρύξεις για την πλήρωση δέκα θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «'ΘΕΣΠΙΑ 2' – Θeμελίωση Συνεργιστικών και ολοκληρωμένων μεθοδολογιών και εργαλείων παρακολούθησης, διαχείρισης και πρόγνωσης Περιβαλλοντικών παραμέτρων και πιέσεων». Δείτε πιο κάτω τα πλήρη κείμενα των προκηρύξεων.

1. Αρ. Πρωτ. 3148-Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Φυσικός 1
2. Αρ. Πρωτ. 3149-Μεταπτυχιακός Ερευνητής Φυσικός 2
3. Αρ. Πρωτ. 3150-Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Χημικός 3
4. Αρ. Πρωτ. 3151-Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Θετικών Επιστημών 4
5. Αρ. Πρωτ. 3152-Μεταδιδάκτορας με εξειδίκευση στη χρήση προηγμένων μετεωρ/ικών μοντέλων 5
6. Αρ. Πρωτ. 3153-Μεταδιδάκτορας Ερευνητής ετικών Επιστημών 8
7. Αρ. Πρωτ. 3154-Διπλωματούχος ή Πτυχιούχος μηχανικός με Μεταπτυχιακό 10
8. Αρ. Πρωτ. 3155-Διπλωματούχος ή πτυχιούχος μηχανικός 11
9. Αρ. Πρωτ. 3156-Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Μηχανικός 12
10. Αρ. Πρωτ. 3157-Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος ή Χημικός ή Μηχανολόγος Μηχανικός 13

Υπόδειγμα Αίτησης

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο (.docx ) της αίτησης.

Προσκηρύξεις για την πλήρωση δεκαπέντε θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της πράξης 'ΓΕΩΡΙΣΚ'

Ανάρτηση: 08/11/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών προκηρύξεις για την πλήρωση δεκαπέντε θέσεων έκτακτου προσωπικού στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «ΓΕΩΡΙΣΚ - Ανάπτυξη Υποδομών και Παροχής Υπηρεσιών μέσω Δράσεων Αριστείας για τη Μείωση των Επιπτώσεων των Γεωδυναμικών Κινδύνων». Δείτε πιο κάτω τα πλήρη κείμενα των προκηρύξεων.

1. Αρ. Πρωτ. 483-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
2. Αρ.πρωτ. 484-ΗΛΕΚΡΟΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
3. Αρ. πρωτ. 485-ΓΕΩΛΟΓΟΣ
4. Αρ. Πρωτ. 486-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
5. Αρ. Πρωτ. 487-ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
6. Αρ. Πρωτ. 488 ΓΕΩΓΡΑΦΟΣ
7. Αρ. Πρωτ. 489-ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΔΡ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ489-ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΔΡ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ
8. Αρ. Πρωτ. 490-ΦΥΣΙΚΟΣ
9. Αρ. Πρωτ. 491-ΓΕΩΛΟΓΟΣ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ
10. Αρ. Πρωτ.492-ΤΕΧΝΙΚΟΣ Η.Υ.
11. Αρ. Πρωτ. 493-Msc ΓΕΩΛΟΓΟΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ
12. Αρ. Πρωτ. 494-ΓΕΩΛΟΓΟΣ
13. Αρ. Πρωτ. 495- ΔΡ ΓΕΩΛΟΓΟΣ
14. Αρ. Πρωτ. 496-Msc ΓΕΩΛΟΓΟΣ
15. Αρ. Πρωτ. 497-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΟΣ

 

Υπόδειγμα Αίτησης 

Κατεβάστε από εδώ το αρχείο (.docx )

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Μία θέση εξωτερικού συνεργάτη Επιστήμονα Πληροφορικής

Ανάρτηση: 08/11/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Επιστήμονα Πληροφορικής από το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΗΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ (ΕΑΑ/ΙΑΑΔΕΤ) , ως εξής: 

Μια (1) θέση Επιστήμονα Πληροφορικής με αντικείμενο την «Ανάπτυξη Συστημάτων και Ανάλυση Δεδομένων». στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «TechTIDE Warning and mitigation technologies for travelling ionospheric disturbances effects - “TechTIDE”» της Δράσης HORIZON 2020 COMPET-2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για δύο θέσεις επιστηµονικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ -DISARM»

Ανάρτηση: 17/10/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για δύο (2) θέσεις επιστηµονικών συνεργατών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «Drought and fΙre ObServatory and eArly waRning systeΜ -DISARM»

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για µία θέση επιστηµονικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «BalcanMed real time severe weather service - BERTISS»

Ανάρτηση: 17/10/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Υποψηφίων για µία (1) θέση επιστηµονικού συνεργάτη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράµµατος «BalcanMed real time severe weather service - BERTISS».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο εδώ.

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών -EPOS

Ανάρτηση: 06/10/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ το Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» της Δράσης HORIZON 20/20.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του Πρακτικού εδώ.

Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Ηλεκτρονικού ΤΕ

Ανάρτηση: 06/10/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ το Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Ηλεκτρονικού ΤΕ στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «730900-SERA-H2020-INFRAIA-2016-1» της Δράσης HORIZON 20/20.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο του πρακτικού εδώ.

Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ανάρτηση: 04/10/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο γνωστικό αντικείμενο «Ατμοσφαιρική χημεία με έμφαση σε μετρήσεις πεδίου ποιότητας αέρα, εργαστηριακές αναλύσεις και διαδικασίες διαπίστευσης»

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απασχόληση ενός ατόμου με σύμβαση έργου στο Γραφείο Διευθυντή & Προέδρου Δ.Σ. του ΕΑΑ

Ανάρτηση: 29/09/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤO ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (EAA) προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση συνεργάτη στο γραφείο του Διευθυντή ΕΑΑ ως εξής:

Περιγραφή θέσης: Μία (1) θέση πτυχιούχου θετικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης με αντικείμενο την «Ενίσχυση και υποστήριξη του Γραφείου Διευθυντή ΕΑΑ σε θέματα καθημερινής διαχείρισης και παρακολούθησης ερευνητικών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΕΑΑ».

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ της 27.09.2017 - Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Δύο θέσεις επιστημονικών συνεργατών Μεταδιδακτόρων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "DISARM"

Ανάρτηση: 26/09/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Drought and fIre ObServatory and eArly waRning systeM - “DISARM”» της Δράσης INTERREG-Balkan-Mediterranean, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών, ως εξής:

-ΘΕΣΗ Α: Μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη Μεταδιδάκτορα (Post-doc) με αντικείμενο την «Ανάλυση δορυφορικών παρατηρήσεων με εφαρμογές άμεσης πρόγνωσης και υποστήριξη δικτύου μετεωρολογικών σταθμών ΙΕΠΒΑ».

-ΘΕΣΗ Β: Μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη Μεταδιδάκτορα (Post-doc) με αντικείμενο τη «Μοντελοποίηση κίνησης μετώπου δασικών πυρκαγιών και ένταξή τους σε επιχειρησιακή υπηρεσία».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της ορθής επανάληψης της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Μια θέση επιστημονικού συνεργάτη Μεταδιδάκτορα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος "BeRTISS"

Ανάρτηση: 26/09/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / IΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΑΑ/ΙΕΠΒΑ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «BalkanMed real time severe weather service - “BeRTISS”» της Δράσης INTERREGBalkan-Mediterranean, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης ανάθεσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

-Μια (1) θέση επιστημονικού συνεργάτη Μεταδιδάκτορα (Post-doc) με αντικείμενο την «Αφομοίωση δεδομένων GNSS στο μοντέλο WRF και ένταξη της διαδικασίας σε επιχειρησιακή λειτουργία».

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Μια (1) θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος

Ανάρτηση: 13/09/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - “EPOS IP”» της Δράσης HORIZON 20/20, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Περιγραφή θέσης:
Μια (1) θέση Μηχανικού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών κάτοχο μεταπτυχιακού διπλώματος, με αντικείμενο την «Ανάπτυξη αλγορίθμων αναβάθμισης και υποστήριξης του υπολογιστικού κέντρου του σεισμολογικού δικτύου και του κόμβου παροχής σεισμολογικών δεδομένων EIDA».

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος-Μία (1) θέση Ηλεκτρονικού ΤΕ

Ανάρτηση: 13/09/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Το ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος «Seismology and Earthquake Engineering Research Infrastructure Alliance for Europe - “SERA”» της Δράσης HORIZON 20/20, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν πρόταση προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη, ως εξής:

Περιγραφή θέσης:
Μια (1) θέση Ηλεκτρονικού Τ.Ε., με αντικείμενο την «Ανάπτυξη αλγορίθμων υπολογισμού σεισμικών παραμέτρων σε σχεδόν πραγματικό χρόνο και υποστήριξη του υπολογιστικού κέντρου του ΓΙ του ΕΑΑ».

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις δύο προκηρυχθείσες θέσεις ερευνητών Γ’ βαθμίδας στο ΙΕΠΒΑ/ΕΑΑ

Ανάρτηση: 11/09/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Δείτε το πλήρες κείμενο εδώ.

Προκήρυξη πλήρωσης δύο θέσεων Ερευνητών Γ ́ βαθμίδας με τριετή θητεία στο ΙΕΠΒΑ

Ανάρτηση: 28/08/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ ́ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως εξής:

1. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ ́ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Προσομείωση ατμοσφαιρικών διεργασιών και αλληλεπιδράσεις στο κλίμα»
2. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ ́ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Υδρολογία με έμφαση στα επιφανειακά νερά».

Δείτε το πλήρες κείμενο της διακήρυξης εδώ.

Προκήρυξη πλήρωσης μίας θέσης Ερευνητή Γ ́ βαθμίδας με τριετή θητεία στο ΙΑΑΔΕΤ

Ανάρτηση: 28/08/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή Γ ́ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Ηλιοφυσική με έμφαση στη μελέτη του Ήλιου και του γεωδιαστήματος» στο Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεσκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ανάρτηση: 20/07/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α.), το οποίο εδρεύει στην Αθήνα (Λόφος Νυμφών, 118 51, Θησείο), σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ 5439/85 «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών» όπως συμπληρώθηκε με την ΚΥΑ 5056/87, του άρθρου 18 παρ. 12 του Ν. 4386/16 «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» και την απόφαση στη συνεδρίαση 1126/23.06.2017 του ΔΣ του Ε.Α.Α.

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

Λογιστές ή λογιστικά γραφεία που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, με σύμβαση έργου, σύμφωνα με την κάτωθι ειδικότερη περιγραφή:

«Υποστήριξη των οικονομικών υπηρεσιών του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α., ο οποίος διαχειρίζεται κονδύλια που προορίζονται για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων» και ειδικότερα:
• Επίβλεψη και έλεγχο του Λογιστηρίου του Ε.Λ.Κ.Ε./Ε.Α.Α. και τήρηση βιβλίων Εσόδων - Εξόδων
• Σύνταξη και υπογραφή Οικονομικών καταστάσεων, Προϋπολογισμών – Ισολογισμών – Απολογισμών
• Σύνταξη και υποβολή δήλωσης ΦΠΑ και τήρηση διαδικασίας απαλλαγών ΦΠΑ σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα
• Ελεγκτική Λογιστική
• Παρακολούθηση αποσβέσεων και υπολογισμό προβλέψεων οικονομικών χρήσεων.
• Λογιστική παρακολούθηση δαπανών εξωτερικού
• Έλεγχο ορθότητας ΑΠΔ και απόδοση ασφαλιστικών κρατήσεων στον ΕΦΚΑ
• Έλεγχο τήρησης της φορολογικής νομοθεσίας.

Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι 2.08.2017.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ - Προκήρυξη πλήρωσης μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ανάρτηση: 10/07/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, μίας (1) θέσης Ερευνητή Β΄ βαθμίδας στο Ινστιτούτο Αστρονομίας Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως εξής: 
- Μία (1) μόνιμη θέση Ερευνητή Β΄ βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Παρατηρησιακή Αστροφυσική με έμφαση στην Αστρονομία Ακτινών Χ και στην Κοσμολογία»

Δείτε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης για 5 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα EPOS IP

Ανάρτηση: 06/07/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

1. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Φυσικού (Κωδικός: ΦΥΣΙΚΟΣ 01) που προκηρύχθηκε με την Α.Π 1573 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» της Δράσης HORIZON 2020 (κωδικός 676564—EPOS IP—H2020-INFRADEV2014-2015)

2. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Μηχανικού Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας (Κωδικός: ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ και ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ 01) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» της Δράσης HORIZON 2020 (κωδικός 676564—EPOS IP—H2020-INFRADEV2014-2015)

3. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Τοπογράφου Μηχανικού (Κωδικός: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 01) που προκηρύχθηκε με την Α.Π 1572 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» της Δράσης HORIZON 2020 (κωδικός 676564—EPOS IP—H2020-INFRADEV2014-2015)

4. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Τοπογράφου Μηχανικού (Κωδικός: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02) που  προκηρύχθηκε με την Α.Π 1571 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» της Δράσης HORIZON 2020 (κωδικός 676564—EPOS IP—H2020-INFRADEV2014-2015)

5. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης για επιλογή εξ. Συνεργάτη Τοπογράφου Μηχανικού (Κωδικός: ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 03) που προκηρύχθηκε με την Α.Π 1570 Πρόσκληση Ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» της Δράσης HORIZON 2020 (κωδικός 676564—EPOS IP—H2020-INFRADEV2014-2015)

Ανακοίνωση –Πρόσκληση για μετάταξη υπαλλήλων στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Ανάρτηση: 03/07/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ν.Π.Δ.Δ.,  εποπτευόμενο από την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, προτίθεται να καλύψει τις αυξημένες υπηρεσιακές ανάγκες των οργανικών του μονάδων με την μετάταξη μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου από Υπουργεία, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, Ανεξάρτητες Αρχές, καθώς και υπαλλήλων Κρατικών Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου και ΔΕΚΟ, μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο, στις οποίες το Δημόσιο κατέχει την πλειοψηφία του μετοχικού τους κεφαλαίου.

Οι θέσεις που θα πληρωθούν με μετάταξη στο ΕΑΑ είναι οι ακόλουθες:

Α/Α   ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ       ΚΛΑΔΟΣ/ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ                       ΘΕΣΕΙΣ
1.      ΠΕ              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                      2
2.      ΠΕ              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                           2
3.      ΠΕ              ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ                                    1
4.      ΤΕ              ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                            4
5.      ΤΕ              ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ                                                  2
6.      ΤΕ              ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ                                           3
7.      ΔΕ             ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                            3
8.      ΔΕ             ΤΕΧΝΙΚΩΝ                                                     3
9.      ΥΕ             ΦΥΛΑΚΩΝ                                                      4
10.    ΥΕ             ΕΡΓΑΤΩΝ                                                        1
11.    ΥΕ             ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ                                              2

 

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Προκήρυξη πλήρωσης δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Ανάρτηση: 16/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πλήρωση, μετά από κρίση ειδικής επιτροπής, δύο (2) θέσεων Ερευνητών Γ΄ βαθμίδας στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του ΕΑΑ ως εξής:
1. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Τεκτονική των πλακών με έμφαση στη Νεοτεκτονική-Σεισμοτεκτονική»
2. Μία (1) θέση Ερευνητή Γ΄ βαθμίδας με τριετή θητεία στο γνωστικό αντικείμενο «Τεχνική Σεισμολογία με έμφαση σε δίκτυα – Ενόργανη Παρακολούθηση Στατικών και Δυναμικών Φορτίσεων»

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της προκήρυξης εδώ.

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τοπ. Μηχανικού 1

Ανάρτηση: 16/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σκοπό την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη Τοπογράφου Μηχανικού, με αντικείμενο στο θεματικό πεδίο «Έλεγχος ποιότητας δεδομένων (QC) GNSS λογισμικού διάθεσης γεωδαιτικών προϊόντων και γεωδαιτικών εφαρμογών προγράμματος EPOS». με κωδικό θέσης: " ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 01". Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα ή ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κας Ελευθερίας Οικονομοπούλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Φυσικού 01

Ανάρτηση: 16/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σκοπό την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης: " ΦΥΣΙΚΟΣ 01". Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα ή ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κας Ελευθερίας Οικονομοπούλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τοπ. Μηχανικού 2

Ανάρτηση: 16/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σκοπό την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης: " ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 02". Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα ή ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κας Ελευθερίας Οικονομοπούλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Τοπ. Μηχανικού 3

Ανάρτηση: 16/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP», προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σκοπό την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης: " ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 03". Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα ή ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κας Ελευθερίας Οικονομοπούλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Μηχ. Γεωπληροφορικής

Ανάρτηση: 16/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ / ΓΕΩΔΥΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ (ΕΑΑ/ΓΙ), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος «EPOS Implementation Phase - EPOS IP» προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση και πλήρες βιογραφικό σημείωμα με σκοπό την σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με κωδικό θέσης "ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ Τ.Ε. 01". Οι αιτήσεις και τα πλήρη βιογραφικά πρέπει να υποβληθούν μέχρι την Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017 στη Γραμματεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Λόφος Νυμφών, Θησείο 11810, Αθήνα ή ηλεκτρονικώς, στη διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., υπόψη κας Ελευθερίας Οικονομοπούλου.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης εδώ.

 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ανάρτηση: 14/06/2017
Κατηγορία: Θέσεις Εργασίας

Το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών πρόκειται να προκηρύξει σύντομα δύο θέσεις Ερευνητών Γ’ βαθμίδος, στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα:

-Προσομοίωση ατμοσφαιρικών διεργασιών και αλληλεπιδράσεις με το κλίμα.
-Υδρολογία με έμφαση στα επιφανειακά νερά.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν σύντομα βιογραφικά σημειώματα έως την 15η Ιουλίου 2017 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. υπ'οψιν της Κας Παπαδάκη Ευαγγελίας.

Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Κέντρο Επισκεπτών Πεντέλης
Κέντρο Επισκεπτών Θησείου
Μουσείο Γεωαστροφυσικής
'Τα Παιδία...βρέχει'
Πολλαπλές Εκδηλώσεις

Ανακοίνωση Σεισμού

Γεωδυναμικό Ινστιτούτο
seismografoi thumb

Πρόγνωση Καιρού

 

 

Δείτε προγνώσεις καιρού από τον ιστοχώρο της δημοφιλούς υπηρεσίας
meteo-logo-thumb

 

O Ουρανός Σήμερα

Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών & Τηλεπισκόπησης
skymap140x140

mainlogo ypourgiodiavgeia logoΓενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - General Secretariat of Research & Technology